Vacature Algemeen Directeur ZoWe verpleegkunde

Afsluitdatum sollicitaties: 31/01/2024 

Salarisschaal: volgens wettelijke reglementering onderwijs 

 

Opdracht 

Wij zoeken een opvolger voor de huidige algemeen directeur die met pensioen gaat. 

ZoWe verpleegkunde profileert zich als een Graduaat verpleegkunde, waar de student centraal staat. ZoWe verpleegkunde staat bekend als een kwalitatieve school, die studenten opleidt tot sterke verpleegkundigen. De school is horizontaal georganiseerd en appelleert elk personeelslid op zijn verantwoordelijkheden. Binnen die cultuur creëren we een warme organisatie, waar elk talent telt.  

ZoWe verpleegkunde is partner van Howest, hogeschool West-Vlaanderen. 

ZoWe verpleegkunde is ingebed in een sociaal-professioneel netwerk in Noord-West-Vlaanderen, dat bestaat uit stageplaatsen (ziekenhuizen, woon-zorgcentra, centra voor mensen met beperkingen, thuiszorgdiensten) en een waaier van social-profit organisaties in de sector van zorg en welzijn. 

Met een 450-tal studenten en een 100 medewerkers bieden we een innovatieve praktijkgerichte opleiding aan met 6 verschillende trajecten op maat, gericht op 4 verschillende toepassingsgebieden. We kiezen bewust voor een laagdrempelige organisatie waar student en docent mekaar vlot vinden via intensieve bedside begeleiding op de stageplaatsen en er is voor elke student een coaching-traject doorheen de volledige opleiding.  

Zo creëren we een toekomstgerichte en maatschappelijk verantwoorde opleiding waarbij we sociale inclusie en diversiteit nastreven. 

Naast ZoWe verpleegkunde is er ook ZoWe vormingscentrum, dat complementair aan de school en in het kader van levenslang leren een bijscholingsprogramma aanbiedt voor de sector zorg en welzijn.  

De algemeen directeur wordt aangeworven volgens de wettelijke reglementering binnen onderwijs. 

 

Profiel 

Herkent u zich in dit profiel? 

De algemeen directeur van ZoWe verpleegkunde (m/v/x) is een inspirerende en ondernemende leider met bewezen competenties op het gebied van samenwerking, strategisch denken en studentgericht leiderschap. 

 • Visionair: De algemeen directeur is een visionaire leider, met het vermogen om een duidelijke en overtuigende visie voor ZoWe verpleegkunde te verwoorden en medewerkers te inspireren en te motiveren om die visie te realiseren. 
 • Samenwerken: De algemeen directeur is een people manager, die ABC-HR management realiseert en een groot enthousiasmerend vermogen heeft om medewerkers, studenten en alle andere stakeholders aan te zetten tot opmerkelijke resultaten. De algemeen directeur is in staat om samen met directieteam en bestuur strategische plannen te ontwikkelen en uit te voeren, die aansluiten bij de visie en missie van ZoWe verpleegkunde. De algemeen directeur is een interne en externe netwerker. 
 • Studentgericht: ZoWe verpleegkunde is trots op haar kwalitatieve uitstroom van sterke, goed opgeleide studenten. De algemeen directeur focust op het best mogelijke onderwijs en ondersteuning van de studenten. 
 • Innovatief en creatief: De algemeen directeur is innovatief en creatief, kan “out of the box” denken en is in staat nieuwe ideeën en benaderingen van onderwijs en dienstverlening te ontwikkelen. 
 • Ondernemend met financiële en organisatorische zorg : ZoWe verpleegkunde profileert zich als atypisch en ondernemend. De algemeen directeur moet deze kwaliteiten uitstralen. Dit betekent dat u een geboren netwerker bent met een ondernemende mentaliteit en een zakelijk inzicht. 
 • Ruimdenkend en inclusief: De algemeen directeur is ruimdenkend, respectvol en inclusief, met een diep begrip voor de diverse behoeften en perspectieven van het ZoWe team van studenten en medewerkers. 

 

Ervaring 

U hebt op 31/01/2024 minimaal 10 jaar professionele werkervaring, waarvan minimaal 5 jaar als leidinggevende in het onderwijs of leiderschapservaring in een organisatie. 

 

Aanstellingskenmerken 

 • Als algemeen directeur vertegenwoordigt u ZoWe verpleegkunde. U ontwikkelt, samen met directieteam en stakeholders een langetermijnstrategie. De missie en de visie van ZoWe verpleegkunde zet u om in een krachtig beleid en concrete richtlijnen. U draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kernopdrachten in onderwijs en maatschappelijke dienstverlening van de school. 
 • U zet in op samenwerken binnen het directieteam en met de stakeholders. U werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Onze medewerkers en studenten zijn onze belangrijkste troef, u kent als people manager dan ook het belang van participatief leiderschap. Onze studenten staan centraal. U luistert dan ook steeds naar de input van onze studenten. 
 • U bent een bruggenbouwer die de huidige partnerschappen en samenwerkingsverbanden versterkt. U positioneert ZoWe verpleegkunde binnen het West-Vlaamse onderwijs en zorglandschap. U rapporteert aan het bestuursorgaan en binnen het directieteam. 
 • U identificeert zich met de missie, de visie en de waarden van ZoWe verpleegkunde en u bent bereid die in uw professioneel handelen te integreren. 
 • U hebt affiniteit met het verpleegkundig onderwijs, in het bijzonder met de eigenheid van de opleidingen en de dienstverlening van ZoWe verpleegkunde. 
 • U bent in staat om een strategische visie te ontwikkelen in samenspraak met het bestuursorgaan en verantwoordelijken van ZoWe verpleegkunde en om deze om te zetten in een krachtig en passend beleid. 
 • U kunt goed samenwerken, u hebt een groot enthousiasmerend vermogen, een ontwapenende communicatiestijl met zin voor humor en u beschikt over goede onderhandelingskwaliteiten. 
 • U geeft blijk van leidinggevende kwaliteiten in een omgeving waar medewerkers betrokken zijn bij het beleid en in autonomie verantwoordelijkheid opnemen als professionele experten. 
 • Inzicht in onderwijs (onderwijskundig, wetgeving en reglementering) strekt tot aanbeveling. 

 

Aanbod 

ZoWe verpleegkunde is een graduaatsopleiding verpleegkunde in West-Vlaanderen met een atypische, creatieve, innovatieve signatuur waar respectvol en emancipatorisch omgaan met mensen centraal staat. Dit is ook wat de school de studenten leert. Onze kernwaarde is “Wie zegt gij dat ik ben”. Deze zin weerspiegelt de relationele kern van onderwijs en zorg in het bijzonder. ZoWe verpleegkunde is dan ook een sociaal bewogen, warme en respectvolle school, die samenwerken , empowerment en integriteit sterk belichaamt. Vanuit deze waarden stelt ZoWe verpleegkunde zich open, transparant, ruimdenkend en pluralistisch op. 

De algemeen directeur wordt verloond conform de reglementering binnen onderwijs op het barema van een directeur. Nuttige beroepservaring wordt in rekening gebracht volgens de geldende regelgeving.  

 

Meer info 

Vereist diploma en voorwaarden: 

 • U bent op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit van een diploma van master. U hebt een diploma van pedagogische bekwaamheid of u bent bereid dit te behalen. 
 • U voldoet op de uiterste inschrijvingsdatum aan de voorwaarden van de codex Secundair Onderwijs:  
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie; 
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt; 
  • voldoen aan de dienstplichtwetten; 
  • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. 

Contactgegevens: 

Hebt u vragen over de inhoud van de functie of selectieprocedure dan kunt u contact opnemen met de huidige algemeen directeur mevrouw Ingrid Lingier, ingrid.lingier@zowe.be 

Solliciteren en kandidaatstelling:

Spreekt de functie van algemeen directeur van ZoWe verpleegkunde u aan, bezorg ons dan uiterlijk 31 januari 2024 schriftelijk volgende documenten: 

 • Uw uitgebreid CV 
 • Uw motivatiebrief met betrekking tot de functie van algemeen directeur 

De voertaal is Nederlands. 

Deze documenten stuurt u aan dhr. Paul Braem, voorzitter bestuursorgaan, Barrierestraat 2d, 8200 Brugge of paul.braem@zowe.be.

De verdere selectieprocedure verloopt als volgt: 

 1. De sollicitatie wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie. 
 2. De commissie maakt een eerste selectie op basis van uw motivatiebrief en cv. Bij deze selectie wordt gefocust op uw competenties, ervaring, kennis en visie. 
 3. Op basis hiervan worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie eind januari/begin februari 2024 
 4. Na de selectiegesprekken wordt een beperkt aantal kandidaten uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Dit wordt gepland in de periode februari/maart 2024. 
 5. Finale selectiegesprekken worden gevoerd in maart 2024. De meest geschikte kandidaat zal voor goedkeuring worden voorgedragen aan het bestuursorgaan van ZoWe verpleegkunde.    

 

Bijlage

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR (eindverantwoordelijkheid)

Resultaatgebieden :  

 • Strategische leiderschap 
 • Personeelsbeleid 
 • Pedagogisch project  
 • Schoolorganisatie  
 • Communicatie, overleg en samenwerking externe partners 
 • Communicatie, overleg en samenwerking interne partners  
 • Rapportage aan, overleg en samenwerking met bestuursorgaan 
 • Studentenbegeleiding  
 • Kwaliteitszorg  
 • Materieel en financieel beheer  
 • Administratief beheer  
 • Public relations  

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR (eindverantwoordelijkheid) i.s.m. directieteam

Resultaatgebieden : 

 • Strategisch leiderschap
 • Personeelsbeleid 
 • Pedagogisch project  
 • Schoolorganisatie  
 • Communicatie, overleg en samenwerking externe partners 
 • Communicatie, overleg en samenwerking interne partners  
 • Rapportage aan, overleg en samenwerking met bestuursorgaan 
 • Studentenbegeleiding  
 • Kwaliteitszorg  
 • Materieel en financieel beheer  
 • Administratief beheer  
 • Public relations  
 • Continuïteit 
 • Visie/missie van ZoWe verpleegkunde onderschrijven 
 • Inzicht in Hoger gezondheidsonderwijs strekt tot aanbeveling 

Persoonlijke eigenschappen en waarden: 

 • Authentiek 
 • Respectvol 
 • Stressbestendig 
 • Ruimdenkend en inclusief 
 • Optimistisch, handelend vanuit vertrouwen